สัมนา, เล็คเชอร์

สัมนา-21/06/51

อาทิตย์หน้าส่ง

1. เอกสาร โครงการจัดการสัมนา (ดูท้ายเล่มหนังสือ ภาคผนวก ก.)
2. วาระการประชุม ว่าครั้งหน้าจะประชุมอะไรบ้าง

?

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published.