MUS102 (ดนตรีตะวันตก) Archive

  • *ซื้อหนังสือได้แล้ว 100฿ musictheory.net ? องค์ประกอบของดนตรี 4 อย่าง 1. Pitch (ความถี่ ,ลักษณะเสียงสูงต่ำของเสียง) Staff (บรรทัด 5 เส้น 4 ช่อง) 2. Duration (ระยะเวลา) ตัวกลม, ตัวขาว, ตัวดำ, ตัวเขบ็ด 1 ชั้น , ตัวเขบ็ด 2 ชั้น […] 0

    MUS102-25/06/51

    *ซื้อหนังสือได้แล้ว 100฿ musictheory.net ? องค์ประกอบของดนตรี 4 อย่าง 1. Pitch (ความถี่ ,ลักษณะเสียงสูงต่ำของเสียง) Staff (บรรทัด 5 เส้น 4 ช่อง) 2. Duration (ระยะเวลา) ตัวกลม, ตัวขาว, ตัวดำ, ตัวเขบ็ด 1 ชั้น , ตัวเขบ็ด 2 ชั้น […]

    Continue Reading